اینجا و آنجا
هنر - فرهنگ - ادبیات

Funny Stuff for engineers, scientists and NERDS

سلام بر حیدر بابا (حیدر بابایه سلام)
سروده استاد شهریار

کتاب دوم دبستان سال 1339 


زبان پارسی را پاس بداریم
برابر پارسی واژه های غیر ایرانی
نام های ایرانی اسکناسهای قدیمی
old iranian bank notes


 

اسکناسهای قدیمی
"640K ought to be enough for anybody."
Bill Gates, 1981
 ادبیات 
Literature
تمبر های قدیمی به مناسبت نوروز
Norooz (Nowruz) Stamps of 1343-1355

 
 
دست نوشته فروغ
[Click to enlarge]
[Click to enlarge]
ز هر دری
ze har dari
گالری عکس آستانه
photo gallery of town of astaneh 
تبلیغات قدیمی
old advertisement
 

   


 
تبليغات قديمي ايران
تلخ و شیرین
bitter sweet
واژه نامه شهر آستانه
vocabulary of astaneh
عکسهای تهران قدیم
old tehran

 

 
عكس هاي قديم تهران, تهران نه چندان قديم